Podpořte nezávislou a BEZPLATNOU evropskou žurnalistiku – přispějte na VoxEurop.

Redakční charta

1. Redakční charta

Co se týká „servisu EU“ (tzn. pořadů a programů, které se zabývají tématy souvisejícími s Evropskou unií a jsou plánované v rámci této smlouvy propojující VOXEUROP. EU s institucemi EU), jsou členové VOXEUROP. EU a jejich profesní novináři zcela nezávislí, tzn. nepodléhají žádnému nařízení, tlaku nebo požadavku ze strany instituce EU, podniku, politické strany nebo nátlakové skupiny či ze strany některého členského státu EU nebo jakéhokoliv jiného státu nebo instituce.

Členové VOXEUROP. EU plně souhlasí, pokud jde o fungování a redakční politiku jejich uskupení, s etickými principy platnými v jejich profesi. VOXEUROP.EU se bude snažit podat nestranný, vyvážený a otevřený obraz debat a tematik, o nichž pojednává evropský a mezinárodní tisk.

Členové VOXEUROP. EU usilují o to, aby témata diskutovaná v rámci VOXEUROP. EU byla přitažlivá a živá. Činí tak konkrétně vhodným redakčním zpracováním a dialogem se čtenáři.

2. Pravidla moderování

„Moderátor VOXEUROP. EU je pověřen správou členské sítě portálu v souladu s cíli, které si portál vytyčil. Analyzuje příspěvky návštěvníků portálu a uvádí akce, jako soutěžní hry, panel otázek a odpovědí, diskuzní fóra, on-line rozhovory, ankety atd. Cílem těchto aktivit je podpořit zainteresovanost návštěvníků webu na tematikách a cílech prezentovaných VOXEUROP. EU. Moderátor zajišťuje preventivní a kontrolní dohled nad obsahem komunikace mezi členy. Role moderátora mu umožňuje odmítnout osoby, které nerespektují platné zákony a nařízení a redakční politiku VOXEUROP. EU. Moderátor internetové komunity vytváří a udržuje činnost komunity tím, že jí nabízí témata k diskuzi nebo aktivity obecně. Aktivity prezentované moderátorem komunity jsou pro kancelář zpětnou vazbou vypovídající o spokojenosti a celkovém dojmu členů. To jí pomáhá přizpůsobit nabídku a co nejlépe vyjít vstříc požadavkům veřejnosti. Moderátor komunity disponuje důkladnou znalostí VOXEUROP. EU a oblasti, v níž pracuje. Dokáže tak odpovědět na potřeby členů komunity. Má osvědčené komunikativní dovednosti. Jde tu totiž především o to, udržet si věrnost komunity skrze internetový portál. Moderátor komunity zná technické aspekty zveřejňování informací na webu. Umí spravovat portál tak, aby nabízel kvalitní obsah.“

3. Prohlášení o zachování důvěrnosti

„Shromažďování informací a jejich používání ze strany VOXEUROP. EU:

-  Informace, které umožňují identifikovat uživatele: VOXEUROP. EU může shromažďovat informace zaslané uživatelem, jako jsou jeho příjmení, křestní jméno, e-mailová adresa a věk, za účelem identifikace uživatelů a zasílat jim informace vztahující se k VOXEUROP. EU. VOXEUROP. EU shromažďuje rovněž některé další profilové údaje, jmenovitě osobní zájmy, pohlaví, věk, poštovní adresu, telefonní číslo. Osobní údaje uživatele nejsou sdělovány ani zviditelňovány jiným uživatelům.

-  Informace, které neumožňují osobní identifikaci uživatele: IP adresa, profilové údaje, statistické údaje a typ vyhledávače. Tyto údaje se používají pro správu internetových stránek, sledování jejich využívání a zlepšování služeb, které nabízejí. Mohou být sdělovány třetím stranám ve snaze lépe přizpůsobit služby a inzerci uživatelům. IP adresy uživatelů jsou evidovány z důvodů bezpečnosti a kontroly.

VOXEUROP.EU nebo jeho partner mohou čas od času podpořit na portálu VOXEUROP. EU propagační akci nebo soutěž. Uživatelé tak mohou být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je jejich jméno, e-mailová adresa nebo adresa bydliště, a o odpověď na otázky za účelem účasti. VOXEUROP. EU smí sdělit tyto osobní údaje svým inzertním partnerům až po explicitním souhlasu uživatele. Informace o tom, kdo osobní údaje shromažďuje a jaké prohlášení o důvěrnosti bude uplatněno, bude jasně upřesněna v momentě žádosti o poskytnutí údajů.

Odkazy

VOXEUROP.EU.fr zahrnuje odkazy na webové stránky. VOXEUROP. EU není zodpovědný za politiku důvěrnosti jiných portálů ani za soukromé praktiky, které v tomto směru používají. Jakmile uživatel klikne na adresu odkazující na jiné webové stránky, musí si přečíst politiku důvěrnosti daných stránek. Naše politika důvěrnosti se vztahuje pouze na informace shromážděné na VOXEUROP. EU.

Oprava/aktualizace nebo odstraňování informací

Uživatelé VOXEUROP. EU mohou kdykoliv částečně či celkově upravit nebo odstranit své osobní údaje, a to přihlášením se ke svému profilu.

Bezpečnost

Uživatelské účty VOXEUROP. EU jsou chráněny heslem, které si vytváří uživatel. VOXEUROP.EU podnikne všechny přiměřené a reglementační kroky k tomu, aby údaje související s uživatelskými účty zůstaly důvěrné. Neoprávněný přístup nebo užití, závady na počítačovém či programovém vybavení nebo jiné faktory mohou kdykoliv ohrozit bezpečnost uživatelských údajů. Jedině uživatel je zodpovědný za zachování důvěrnosti svého hesla. V případě zjištění neoprávněného používání hesla bude uživatel neprodleně informovat VOXEUROP. EU.

Šíření a poskytování informací shromážděných na VOXEUROP. EU

Není-li v tomto prohlášení o důvěrnosti uvedeno jinak, neposkytne VOXEUROP. EU žádnou osobní informaci třetí straně, kromě případů, kdy budeme takové sdělení považovat v dobré víře za nutné k tomu, abychom: (1) vyhověli zákonným povinnostem, soudnímu předvolání, příkazu k prohlídce nebo jakémukoliv jinému zákonnému opatření nařízenému VOXEUROP. EU, ať už k tomu francouzská nebo unijní legislativní nebo reglementační opatření VOXEUROP. EU nutí či ne; (2) aplikovali znění smlouvy o používání VOXEUROP. EU nebo chránili svá práva; nebo (3) chránili bezpečnost veřejnosti a uživatele služeb. Více informací naleznete níže v odstavci „Změny v naší politice důvěrnosti“.

Změny v naší politice důvěrnosti

Naši politiku důvěrnosti můžeme příležitostně upravovat. V takovém případě úpravy zveřejníme na našich webových stránkách, aby o nich uživatelé byli informováni a aby věděli, které údaje shromažďujeme, jak je používáme a kdy je smíme sdělovat. Každý uživatel, který bude webové stránky používat po zveřejnění drobné změny, se musí touto změnou řídit. Pokud však informace umožňující osobní identifikaci uživatele použijeme způsobem materiálně odlišným od toho, který jsme avizovali v momentě shromažďování údajů, pak o tom zveřejníme zprávu na našich webových stránkách s 30denním předstihem.“

Komentáře čtenářů

We encourage (and sometimes translate) comments which include personal insight, specialist expertise, or facts which assist the reader in understanding the article.

Přijímáme komentáře založené na názoru čtenáře bez ohledu na úhel pohledu.

Mažeme a editujeme nesrozumitelné (či nepřeložitelné) komentáře, pomluvy, nenávistné výlevy či vulgární slova.