"Het besluit van de Europese Commissie om het budget voor voedselhulp met 80 procent te verlagen heeft duizenden instellingen op het oude continent die zich bekommeren om de minstbedeelden met lamheid geslagen”, bericht Le Soir. Dit besluit als gevolg waarvan de financiële steun aan instellingen die voedselhulp verstrekken aan de minstbedeelden in de EU vanaf 2012 mondjesmaat zal worden verlaagd (van 500 naar 113 miljoen euro), vloeit voort uit een rechterlijke beslissing. De krant legt uit:

Het idee van een solidariteitssysteem op grond waarvan landbouwoverschotten in de vorm van voedselhulp worden verdeeld over de meest behoeftigen, werd (in de winter van 1986-1987) geopperd door Jacques Delors, destijds voorzitter van de Europese Commissie. (…) Sinds een jaar of tien zijn de voedseloverschotten echter afgenomen. De hulp werd daarom in een andere vorm gegoten, namelijk door 1 procent van de begroting voor het GLB, wat neerkomt op 500 miljoen euro, te bestemmen voor de financiering van het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden (EVPM). Sommige landen, zoals Duitsland en Zweden, zijn naar het Europese Hof van Justitie (EHvJ) gestapt, omdat het hier naar hun mening gaat om sociale hulp, zonder enig verband met het GLB.

Op 12 april heeft het Hof hen in het gelijk gesteld door te verbieden dat een deel van het budget dat voor het GLB is bestemd, wordt gebruikt voor het verstrekken van voedselpakketten via liefdadigheidsinstellingen. De Commissie is niet tegen deze uitspraak in beroep gegaan.Uit het jongste onderzoek naar de gevolgen van de EVPM blijkt dat in 2006 zo’n 13 miljoen van de naar schatting 43 miljoen mensen in de vijfentwintig lidstaten van de EU die in voedselarmoede dreigden te vervallen, baat hadden bij het programma.