Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Redactiestatuut

1. REDACTIESTATUUT

VOXEUROP. EU heeft als missie verslag te doen van de discussies over een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot Europa en zo de Europese Unie door middel van de pers in de 27 lidstaten onder de aandacht te brengen en te houden. Daarnaast wil VOXEUROP. EU de pers in de kandidaat-lidstaten en in de rest van de wereld op de hoogte houden door de selectie, verificatie en verspreiding van informatie met betrekking tot de EU en Europa in de breedste zin van het woord. Het beoogde doel van de bij VOXEUROP. EU aangesloten partners en hun professionele journalisten is het deelnemen aan de ontwikkeling van een goed geïnformeerd democratisch debat op EU-niveau.

De leden van VOXEUROP. EU en hun professionele journalisten handelen volledig onafhankelijk van onderzoeken, druk of verzoeken van een EU-instelling, onderneming, politieke partij of pressiegroep, EU-lidstaat of andere staat of andere instelling met betrekking tot de inhoud van diens "EU-dienstverlening" (d.w.z. de uitzendingen en programma's met betrekking tot de Europese Unie zoals voorzien in dit contract tussen VOXEUROP. EU en de EU-instanties).

Bij het functioneren en de redactionele keuzes binnen hun groep onderschrijven de Leden van VOXEUROP. EU volledig de ethische criteria die voor hun beroepsgroep gelden.  VOXEUROP. EU zal erop letten de discussies en thema's die door de Europese en internationale pers worden behandeld onpartijdig, evenwichtig en open weer te geven.  

2. REGELS VOOR MODERATIE

"De moderator van VOXEUROP. EU richt zich op het onderhouden van een gebruikersnetwerk van de website, en houdt hierbij rekening met de door de site beoogde doelstelling. Hij analyseert de bijdragen van de gebruikers en zorgt voor acties op de site: prijsvragen, veelgestelde vragen, discussieforum, online chats, peilingen, enz. Deze activiteiten hebben tot doel de gebruikers te betrekken bij de besproken thema's en bij de door VOXEUROP. EU nagestreefde doelstelling. De moderator zorgt voor preventie en toezicht op de inhoud van de uitgewisselde boodschappen. In zijn functie van moderator kan hij personen van de site verwijderen die zich niet houden aan de geldende wet- en regelgeving en de redactionele aard van VOXEUROP. EU. Voor de onderneming geven de acties die door de moderator worden uitgezet, inzicht in de algemene indruk en de tevredenheid van gebruikers van de website. Op deze manier kan de onderneming het aanbod aanpassen en beter inspelen op de vraag van het publiek. Een community moderator beschikt over specifieke kennis over VOXEUROP. EU en zijn eigen werkgebied. Zo kan hij aan de verwachtingen van de leden van de community voldoen. De community moderator beschikt over bewezen relationele kwaliteiten, het gaat er tenslotte om dat de community trouw blijft aan dit webportal. De community moderator beschikt ook over de technische kennis voor het uploaden van informatie. Hij weet hoe hij een website moet onderhouden teneinde kwaltitatieve inhoud te bieden."

3. HET PRIVACYREGLEMENT

Het verzamelen van informatie en het gebruik ervan door VOXEUROP. EU:


- Informatie waarmee de gebruiker geïdentificeerd kan worden: VOXEUROP. EU kan informatie verzamelen die door de gebruikers wordt aangeleverd, zoals naam, voornaam, e-mailadres en leeftijd om de identiteit van gebruikers vast te stellen en hen informatie met betrekking tot VOXEUROP. EU toe te zenden. VOXEUROP.EU verzamelt daarnaast andere profielkenmerken zoals persoonlijke interesses, geslacht, leeftijd, postadres en telefoonnummer. Over persoonlijke gebruikersgegevens worden geen mededelingen gedaan en ze zullen ook niet zichtbaar zijn voor andere gebruikers.- Informatie waarmee de gebruiker niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden:
het IP-adres, profielgegevens, samengevoegde gebruikersgegevens en het browsertype. Deze gegevens worden gebruikt voor het volgen van het gebruik en het beheer van de website, en om de dienstverlening die er op de website wordt aangeboden, te verbeteren. De gegevens kunnen aan derde partijen worden overgedragen om  zo op de gebruiker gerichte diensten en advertenties te kunnen aanbieden. IP-adressen van gebruikers worden vanuit veiligheids- en toezichtsoverwegingen geregistreerd.VOXEUROP. EU of een partner kunnen van tijd tot tijd een actie-aanbieding of prijsvraag op VOXEUROP. EU sponsoren. Er kan daarbij voorafgaand aan deelname aan gebruikers gevraagd worden vragen te beantwoorden en persoonlijke informatie te verstrekken zoals hun naam, e-mail adres of woonadres. VOXEUROP.EU geeft geen persoonlijke gegevens door aan adverteerders zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Bij het verzoek om persoonlijke gegevens wordt dit duidelijk vermeld, naast de privacyverklaring die er op dat moment van toepassing is. Links

VOXEUROP.EU.nl bevat verschillende links naar andere websites. VOXEUROP.EU is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de behandeling van vertrouwelijke gegevens door andere websites. Wanneer een gebruiker via een link op een andere website belandt, is hij zelf verantwoordelijk voor het lezen van het privacyprotocol op de desbetreffende site. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de informatie die op VOXEUROP. EU verzameld wordt.Correctie/bijwerken of verwijderen van informatie

De gebruikers van VOXEUROP. EU kunnen op ieder gewenst moment de persoonlijke gegevens uit hun gebruikersprofiel geheel of gedeeltelijk wijzigen of verwijderen.Veiligheid 


De gebruikersaccounts van VOXEUROP. EU-gebruikers worden beschermd met een door de gebruiker aangemaakt wachtwoord. VOXEUROP.EU neemt alle redelijke en voorgeschreven maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de gebruikersgegevens. Ongeautoriseerde inzage of gebruik, defecten aan computermateriaal of software of andere factoren kunnen de veiligheid van gebruikersgegevens op ieder moment in het geding laten komen. De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord. De gebruiker zal VOXEUROP. EU onmiddellijk op de hoogte stellen van ieder ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord. Verspreiding en openbaarmaking van informatie die op VOXEUROP. EU verzameld wordt


Onder voorbehoud van tegenstrijdige bepalingen uit deze verklaring van vertrouwelijkheid, zal VOXEUROP. EU geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken, behalve wanneer wij dat noodzakelijk achten: (1) om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen of om gehoor te geven aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel of andere juridische maatregel die aan PRESSEUROP. EU wordt opgelegd, of VOXEUROP. EU hiertoe nu wel of niet verplicht is uit hoofde van Franse of communautaire wet- of regelgeving; (2) voor het naleven van de voorwaarden uit de VOXEUROP. EU gebruikersovereenkomst of ter bescherming van onze rechten; of (3) ter bescherming van de openbare veiligheid en de veiligheid van de gebruikers van deze dienst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf hieronder: "Wijziging van ons privacybeleid". Wijziging van ons privacybeleid


Ons privacybeleid kan incidenteel gewijzigd worden. In dergelijke gevallen zullen de wijzigingen op onze website gepubliceerd worden ter informatie van onze gebruikers. Op deze manier weten zij altijd welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en wanneer wij de informatie openbaar kunnen maken. Iedere gebruiker die de website na publicatie van een kleine wijziging gebruikt, wordt geacht akkoord te gaan met deze wijziging. Indien wij echter informatie gebruiken waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden op een manier die significant afwijkt van de manier zoals beschreven op het moment van gegevensregistratie, zullen wij dit 30 dagen voorafgaand aan de wijziging op de website meedelen.

Reader comments

We encourage (and sometimes translate) comments which include personal insight, specialist expertise, or facts which assist the reader in understanding the article.

We accept comments based on viewpoint alone, without regard to the opinion expressed.

We delete and edit comments which contain unreadable (or untranslatable) prose, defamation, clear hate speech or gratuitously offensive language.