Mapa oparta na danych Pew Research Center analysis, ONZ oraz Eurostatu pokazuje zmianę odsetka imigrantów w społeczeństwach europejskich w ostatnich osiemnastu miesiącach. W tym okresie podania o azyl w Europie złożyło ponad milion osób.

Największy wzrost liczby imigrantów zaobserwowano w Szwecji, na Węgrzech i w Austrii (ponad 1 punkt proc.) Różnice mogą wydawać się małe, ale jak podkreśla Pew Research Center, jednoprocentowy wzrost w ciągu roku jest niezwykle rzadki, zwłaszcza w przypadku krajów zachodnioeuropejskich. W USA, aby osiągnąć podobny wzrost liczby imigrantów potrzeba było całej dekady (z 13 do 14 proc. w latach 2005-2015).

Znaczący odsetek ludności urodzonej zagranicą widoczny jest w Szwecji, Norwegii i Austrii, gdzie ponad 15 proc. obywateli urodziło się w innym kraju. Z kolei kraje takie jak Węgry czy Finlandia mają stosunkowo mało liczne społeczności imigranckie, ale ostatni wzrost (1.3 proc. w przypadku Węgier) wywołał tan wrogą reakcję władz. Inne kraje opierające się planowi KE odnośnie obowiązkowych kwot imigrantów, takie jak Polska, Słowacja cz Czechy, nie odnotowały prawie żadnego wzrostu w i tak mało licznych społecznościach imigranckich.

Niektóre kraje z licznym odsetkiem imigrantów, jak Francja czy Wlk. Brytania, otrzymały w ostatnich dwóch latach stosunkowo niewiele podań o azyl biorąc pod uwagę ich wielkość, a np. Niemcy przyjęły największą liczbę azylantów w całej Europie. Nie wpłynęło to jednak znacząco na wzrost procentowy społeczności imigranckiej z racji na wielkość całej populacji Niemiec.

Z drugiej strony, podkreśla Pew Research Center,

na Litwie, Łotwie i w Estonii, Hiszpania oraz Słowenii odsetek imigrantów w populacjach tych krajów zmalał. Powodem jest fakt, że do państw tych nie dotarło zbyt wielu azylantów. Co więcej, społeczności imigranckie we wspomnianych krajach również się kurczą, dlatego, że imigranci wracają do krajów pochodzenia (Ameryki Łacińskiej w przypadku Hiszpanii) albo wymierają jak to ma miejsce na Łotwie.

Autorzy raportu wyciągają następujący wniosek –

Wielkość społeczności imigranckich w Europie będzie się zmienić wraz ze zmianą wzorców migracyjnych. Nie wszyscy azylanci otrzymaj status uchodźca w Europie, co oznacza, że część ich zostanie zawrócona do krajów pochodzenia. Z kolei w Grecji migracja praktycznie ustała po podpisaniu przez Unię porozumienia o zawracaniu migrantów do Turcji. Niemniej jednak azylanci wciąż docierają do Europy, są to głównie mieszkańcy krajów subsaharyjskich przedostających się przez Morze Śródziemne do Włoch.

Poniższa mapa przedstawia procentowy udział osób urodzonych zagranicą w populacjach poszczególnych krajów.