Lampedusa (Itálie), 15. února 2011. Skupina čerstvě vyloděných Tunisanů.

Dejme jim práci!

Itálie požádala EU o finanční pomoc, aby mohla lépe čelit přílivu běženců ze severní Afriky. Avšak místo navyšování rozpočtu agentury pro kontrolu hranic FRONTEX, by se však Unie měla spíše zaměřit na reformu své azylové politiky s cílem zlepšit ekonomickou integraci přistěhovalců do společnosti.

Zveřejněno dne 18 února 2011 v 15:28
Lampedusa (Itálie), 15. února 2011. Skupina čerstvě vyloděných Tunisanů.

Italská vláda na základě principu tzv. budget sharing („sdílení rozpočtu“) žádá Evropu, aby se postarala o problém severoafrických běženců, kteří se vyloďují v italském přístavu Lampedusa. A to ne pouze finančním příspěvkem na pobřežní hlídky – to má na starost Frontex – ale přijmutím části uprchlíků. Řím požádal Budapešť, která v současné době EU předsedá, aby svolala zvláštní summit, během kterého by se dohodly podmínky a způsob, jak náklady na přijímání uprchlíků a vyřizování žádostí o azyl společně pokrýt. Dodejme, že velká část těchto uprchlíků má v úmyslu Itálii opustit; všeobecně platí, že se političtí běženci, podobně jako všichni imigranti, raději zdržují v oblastech, kde již existuje určitá jazyková a národnostní komunita. Tunisané a občané jiných severoafrických států se tak soustřeďují hlavně ve Francii a ve Španělsku.

Hrozí však, že veřejné mínění velkých členských států EU – v první řadě Německa – které jsou zvyklé přijímat desetkrát větší počet politických uprchlíků, nebude italské žádosti nakloněno. Malé země, jakými jsou Norsko, Nizozemsko a Švédsko, pak na ni budou slyšet ještě méně: V poměru k velikosti svých populací přijaly za posledních dvacet let totiž až patnáctkrát více žadatelů o politický azyl než Itálie.

Je zapotřebí provést reformu azylové politiky

Proto je nutné podívat se na tuto krizi z širšího hlediska a předložit Evropě koherentní požadavky. Zaprvé sérii reforem politiky azylového práva: Problém politických uprchlíků nemůže být nadále pokládán za záležitost čistě diplomatickou, kterou lze řešit bez ohledu na širší otázky hospodářské imigrace. Hranice mezi politickými a nepolitickými migračními proudy jsou velmi tenké: Zdá se proto, jakoby vyřizování žádostí o azyl členskými státy reagovalo spíše na hospodářské faktory (nezaměstnanost či příjem na hlavu v hostitelské zemi), než na faktory ryze politické, jakými jsou válka či vláda diktatury v zemi původu. Evropa se dopustila hrubých chyb oblasti udělování práva na azyl: Až doposud bylo politickým uprchlíkům znemožněno pracovat a vybrat si, ve které části země se chtějí usadit. Cílem bylo příliš vysoký počet žadatelů odradit.

Výsledek je kontraproduktivní: Řada studií ukazuje, že podobná omezení v rámci procesu žádosti o azyl nezamezují jeho zneužití. Právě naopak. Tím, že je osobám, které právo na azyl získaly, znemožněno pracovat, bráníme procesu jejich hospodářské integrace a zvyšujeme finanční zátěž, kterou pro domácí populaci představují. Nedávné studie ukazují, že političtí uprchlíci, kteří jsou nucení žít ze skromných sociálních dávek a v místech, která si sami nevybrali, se snadněji zaplétají do drobné kriminality než jiní občané včetně přistěhovalců, kteří uprchlický statut nezískali. Jde o důležitý poznatek, který musíme brát v potaz.

Newsletter v češtině

Pracující imigranti jsou pro společnost přínosem

Měli bychom si z něj ale vzít ponaučení i co se týká naší integrační politiky obecně. Mají-li přistěhovalci „právo pracovat“, představují obrovský přínos, zatímco my se jim jen snažíme hloupě komplikovat život (omezováním možností jejich vstupu do země, délky pobytu, možností obnovit si povolení k pobytu či změnit práci). Riskujeme, že alespoň část z nich tyto těžkosti přesvědčí, že drobná kriminalita je mnohem přitažlivější než řádné zapojení se do pracovního procesu, které se zdá složité.

Koordinace politik azylového práva a migračních proudů by se měla opírat o průhledná kritéria, na kterých se členské státy EU mohou shodnout. Mnoho evropských zemí se dnes snaží vytvořit bodové systémy, které by umožnily definovat priority v oblasti udělování povolení k pobytu a pracovních povolení. Tyto systémy jsou mají často napomáhat k selekci kvalifikovaných a vzdělaných osob, které jsou schopné se v hostitelské zemi snadněji integrovat. Nic nám však nebrání, abychom do tohoto legislativního rámce začlenili i humanitární kritéria, které zajistí prioritní přístup občanům států, ve kterých zuří válka nebo kde se civilní obyvatelstvo stalo obětí násilí, mučení či svévolných zadržení. Společná kontrola hranic a azylová politika, sladěná s politikou hospodářské imigrace a spočívající na průhledných principech – například na bodových systémech – by se tak mohly stát pevnými základy evropské imigrační politiky.

Názor

Vlna, kterou je třeba podpořit

„Když mluví lidé od Casablanky po Damašek o ‚vlně‘ posledních dní, mají tím na mysli protesty proti útlaku, korupci a chudobě. Když mluví o ‚vlně‘ Evropané, myslí tím 5 000 uprchlíků, kteří přistáli na Lampeduse,“ píše Die Zeit. Deník Evropě doporučuje, aby se přestala bát, že ji imigranti zaplaví, a přestala na ně pohlížet pouhým prismatem azylové politiky.

Země s Německem, Nizozemím a Francií v čele už nesmějí dále odsouvat migrační otázky na vzdálenou hranici jižní Evropy a pokračovat v politice zděděné z dob silné migrační vlny, která přišla na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let z východní Evropy. Evropa a její jižní sousedé potřebují nastolit skutečnou politiku mobility mezi oběma břehy zahrnující pracovní víza, spolupráci mezi univerzitami, harmonizaci profesního školení a profesní integrační programy pro migranty po návratu do země.

Podle expertů bude vytvoření takového partnerství s Tuniskem trvat 2-3 roky. Chybí tu ale politická vůle. Prozatím je potřeba 5 000 tak řečených uprchlíků, kteří jsou ve skutečnosti žadateli o zaměstnání, které Evropa velice potřebuje, zajistit důstojné přijetí, „na něž má každý právo. I tehdy, a zejména tehdy, pokud se mu podařilo úspěšně dokončit revoluci,“ podotýká Die Zeit.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma