Detail sarkofágu z Portonaccia znázorňující bitevní scénu Římanů s Germány z let 180-190 po Kr.

„Latinské impérium“ proti německé supervelmoci

Italský filozof Giorgio Agamben se vrací k myšlence sjednocení jihoevropských zemí, kterou nastínil už v roce 1945 francouzský filozof ruského původu Alexandre Kojève. Mohly by se tak stát v EU protiváhou dominantního Německa.

Zveřejněno dne 26 března 2013 v 16:15
Detail sarkofágu z Portonaccia znázorňující bitevní scénu Římanů s Germány z let 180-190 po Kr.

Alexandre Kojève, filozof, který ve Francii zastával i vysoké státní funkce, zveřejnil v roce 1945 esej s názvem L’Empire latin [Latinské impérium] s podtitulem Náčrt doktríny francouzské politiky [šlo o memorandum adresované generálu de Gaullovi]. Je to text natolik aktuální, že stojí za to se k němu vrátit.

Mimořádný věštec Kojève byl bezvýhradně přesvědčen o tom, že se Německo zakrátko stane hlavní evropskou hospodářskou mocností, která odsune Francii v západní Evropě na druhou kolej. Kojève jasnozřivě předvídal konec národních států, které doposud utvářely dějiny Evropy: stejně jako moderní stát korespondoval s úpadkem feudálních politických uskupení a vznikem národních států, musely i národní státy přenechat neúprosně místo politickým formacím, které přesahovaly hranice států a které Kojève nazýval „impérii“. Jejich základem už podle Kojèva nemůže být abstraktní entita, neohlížející se na reálné kulturní, jazykové, zvyklostní a náboženské vztahy. Impéria – tak jak je měl před očima, ať už šlo o impérium anglosaské (USA a Anglie), nebo sovětské – se měla stát „nadnárodními politickými jednotkami, nicméně tvořenými vzájemně spřízněnými státy“.

EU přehlíží kulturní pouta

Kojève proto navrhuje, aby Francie stanula v čele „latinského impéria“, které by ekonomicky a politicky sdružovalo tři velké latinské národy (Francii, Španělsko a Itálii). Stalo by se tak na základě dohody s katolickou církví, jejíž tradici by společenství, zároveň otevřené vůči vlivům Středozemí, přijalo. Protestantské Německo, které se mělo podle Kojèva vbrzku stát nejbohatším a nejmocnějším státem v Evropě (jak se také stalo), mělo hledat své poslání nevyhnutelně mimo evropský kontinent a směřovat spíše k formám anglosaského impéria. Podle této hypotézy ale měla Francie spolu s latinskými národy zůstat více méně cizorodým tělesem, jemuž připadá pouze periferní role satelitu.

Evropská unie se utvářela bez ohledu na konkrétní kulturní pouta, která mohou pojit některé národy; proto dnes může být užitečné a důležité se Kojèvovými tezemi zabývat. Jeho předpovědi se velmi přesně naplnily. Evropa, která zakládá svou existenci na striktně ekonomických základech a přehlíží veškerá reálná pouta existující mezi různými životními, kulturními a náboženskými formami, nepřestává podávat důkaz o své choulostivosti, zejména na poli ekonomickém.

Newsletter v češtině

Jednota prohloubila rozdíly

Údajná jednota dala v tomto případě vyniknout rozdílům a podívejme, co z ní zbylo: vnucuje většině těch nejchudších zájmy menšiny těch nejbohatších, které se většinou překrývají se zájmy jediného národa, který v nedávné minulosti neučinil nic, co by z něj dělalo národ příkladný. Chtít po Řekovi či Italovi, aby žil jako Němec, nedává žádný smysl. Ale i kdyby to šlo, znamenalo by to zánik kulturního dědictví, které je především formou života. A politická entita, která nebere ohled na formy života, je nejen odsouzena ke krátké životnosti, ale ani se jako taková nedokáže zformovat, jak ukazuje výmluvný příklad Evropy. Nechceme-li, aby se Evropa rozklížila, k čemuž podle různých náznaků nemilosrdně spěje, měli bychom si neodkladně položit otázku, jakou nově skloubit evropskou ústavu (která, jak netřeba připomínat, není z pohledu veřejného práva ústavou, protože nepodléhá všelidovému hlasování, a tam, kde mu podléhá, jako například ve Francii, byla zásadně odmítnuta [54,67 % hlasů proti]).

Mohli bychom se tak pokusit navrátit politické realitě něco podobného, co Kojève nazval „latinským impériem“.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma